Privacy Policy

U skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95 /46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještavamo Vas o sljedećem:

  1. Voditelj prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhu upisa korisnika u programe Biblijskog instituta, kao i u svrhu obavljanja poslova na Biblijskom institutu je Steven Taliaferro, tel. 01/2338 638, email: staliaferro@bizg.hr te vanjsko knjigovodstvo Biblijskog instituta Dudispeed d.o.o., C. Zuzorić 7, Zagreb.
  2. Osobni podaci se prikupljaju temeljem legitimnog interesa Biblijskog instituta, a u svrhu upisa korisnika u tečajeve, seminare, predavanja, programe, Knjižnicu, Čitaonicu, a temeljem Statuta Biblijskog instituta, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03198/03105/04174/0402/0746/0745/0963/1194/13139/13101/1460/15131/17, Zakona o radu, NN 93/14, 127/17, Zakona o mirovinskom osiguranju NN 157/13151/1433/1593/15120/1618/18, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 80/13137/13, Općeg poreznog zakona, NN 115/16, Zakona o knjižnicama NN 105/9705/98104/0069/09 i njima pridruženim ostalim zakonima te korisnici imaju obvezu pružanja osobnih podataka, jer u suprotnom neće biti moguće izvršiti upis u pojedine programe Instituta, kao niti zaključiti poslovnu suradnju.
  3. Osobni podaci korisnika pohranjuju se na vrijeme dok su korisnici upisani u programe Instituta, u radnom odnosu na Biblijskom institutu ili do zakonski određenog roka čuvanja pojedinih podataka.
  4. Od voditelja obrade osobnih podataka korisnici imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na korisnika i imaju pravo prigovora na obradu takvih podataka te prava na prenosivost podataka.
  5. Korisnik ima pravo tražiti od Biblijskog instituta brisanje njegovih osobnih podataka osobno, putem pošte ili email adrese bizg@bizg.hr ukoliko a) oni više nisu potrebni u odnosu na svrhu prikupljanja, b) korisnik povuče privolu, a ne postoji druga pravna osnova, c) korisnik uloži prigovor na obradu, a ne postoji jači legitimni interes, d) su osobni podaci nezakonito obrađeni.
  6. Korisnik ima pravo od Biblijskog instituta ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka osobno, putem pošte ili email adrese bizg@bizg.hr u slučajevima: a) ukoliko korisnik osporava točnost na razdoblje potrebno za provjeru točnosti, b) ako je obrada nezakonita, c) ako Biblijski institut više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  7. Osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja od korisnika mogu se dostavljati Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, Poreznoj upravi, CARNET-u te partnerskim organizacijama Biblijskog instituta.

Svi podaci koje korisnici daju voditeljima obrade predstavljaju službenu tajnu koje su se voditelji obrade dužni pridržavati. Biblijski institut s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja te omogućavati pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.